Startseite »

Dänemark, Aarhus: Auftragsbekanntmachung (2022/S 230-662536)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Dänemark, Aarhus: Auftragsbekanntmachung (2022/S 230-662536)

29/11/2022

  
S230

Dänemark-Aarhus: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 230-662536

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Aarhus Kommune, Børn og Unge
Nationale Identifikationsnummer: 55133018
Postanschrift: Grøndalsvej 2
Ort: Aarhus
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Postleitzahl: 8260
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Louise Kissmeyer
E-Mail: kilou@aarhus.dk
Telefon: +45 41857555
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.aarhus.dk

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.rib-software.dk/udbudsportal

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af totalrådgivning for Kroghsgade Renovering

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nærværende udbud omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering af Kroghsgade 3 samt renovering af eksisterende kreative og praktiske værksted på Frederiksbjerg Skole i Aarhus.

Med henblik på at imødekomme udfordringer med det eksisterende Kreative og Praktiske værksted og nuværende lokaler til klubben, er det besluttet, at anvende bygningen for tidligere Kroghsgade Skole, som ligger i sammenhæng med Frederiksbjerg skoles arealer. Bygningen på Kroghsgade 3 er fra 1907 og fremstår nedslidt og utidssvarende og står på nuværende tidspunkt ubenyttet, men i en tilstand, som er vurderet acceptabel til at ombygge, renovere og anvende på ny.

Der er afsat en økonomisk ramme på entrepriseudgifter på cirka 20.000.000 DKK.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK042 Østjylland

Hauptort der Ausführung:

Aarhus C

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der henvises til beskrivelse ovenfor i pkt. II.1.4) samt opgavebeskrivelsen som indgår i udbudsmaterialet.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 26

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden

Geplante Anzahl der Bewerber: 5

Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder mindstekravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på følgende i prioriteret rækkefølge:

• At ansøgeren viser referencer, som er sammenlignelige med det udbudte projekt, og som viser erfaring inden for både de arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer, herunder også kompetencer inden for procesledelse og brugerinddragelse fra start til ibrugtagningsprocessen.

Med sammenlignelige referencer anses større ombygninger af skole- og daginstitutionsbyggeri og lignende byggerier med miljøer for børns læring.

Hvis ydelsen omfatter totalrådgivning inkl. byggeledelse anses referencen som mere sammenlignelig end for ydelser i en totalentreprise.

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning.

• At ansøgeren har en god økonomisk kapacitet og stabilitet

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om økonomiske, finansielle og tekniske formåen angivet i den afleverede ESPD, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Udbuddet kan findes på www.rib-software.dk/udbudsportal gennem søgning på koden: TN429123A

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

For at kunne deltage i nærværende totalrådgivningsudbud, skal ansøgeren/tilbudsgiveren opfylde

nedenstående mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel:

• Tilbudsgivers omsætning i det seneste regnskabsår skal være minimum 3,0 mio. kr. ekskl. moms.

• Tilbudsgivers resultat før skat skal i det seneste regnskabsår have været positivt.

• Tilbudsgivers egenkapital skal i det seneste regnskabsår have været positiv.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste igangværende eller afsluttede referencer inden for de seneste 5 år vedrørende renovering og ombygning af skole- og daginstitutionsbyggeri og lignende byggerier med miljøer for børns læring, hvor ansøgeren har ydet totalrådgivning, arkitektydelser eller ingeniørydelser.

Det skal for hver reference beskrives hvilke(n) af følgende roller, tilbudsgiver har varetaget på projektet: a) projektleder, b) arkitekt, c) landskabsarkitekt, d) procesleder på brugerinddragelsesproces, e) projekteringsleder, f) konstruktionsingeniør, g) installationsingeniør, h) byggeleder, i) kvalitetskoordinator, j) arbejdsmiljøkoordinator.

Ansøger bedes i sin beskrivelse af referencen tydeligt angive hvilke(n) af de ovenstående roller (a-j), ansøger har varetaget for den pågældende reference.

Der skal desuden for hver reference angives bygherre, anlægssummen og tidspunktet for ydelse af rådgivningen.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

For at kunne deltage i nærværende totalrådgivningsudbud, skal ansøgeren/tilbudsgiveren opfylde nedenstående mindstekrav til egnethed vedr. teknisk kapacitet:

• Tilbudsgiver skal inden for de seneste 5 år kunne dokumentere minimum 1 reference på levering af arkitektydelser på ombygnings-/renoveringsopgaver indenfor skoler eller daginstitutioner med en anlægsramme for ombygningen/renoveringen på over 7 mio. kr. projekt

• Ansøgere/tilbudsgivere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Totalrådgivning udføres iht. ABR18 med tilføjelser og præciseringer som beskrevet i udbudsmaterialet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 03/01/2023

Ortszeit: 10:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber

Tag: 13/01/2023

IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Dänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøgere, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudsloven § 135 og § 136, er afskåret fra at afgive tilbud.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A og B.

Som dokumentation for, at virksomheden og dennes eventuelle underleverandører og støttende enheder ikke er omfattet af forordning 2022/576 som beskrevet i afsnit 5.1 indhentes underskrevet Tro- og loveerklæring vedrørende russisk etablering og ejerskab, se udbudsbilag J jf. udbudsbetingelserne. Ordregiver kan kræve yderligere dokumentation i form af koncerndiagrammer, ejerskabsfortegnelser mv.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 25
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

24/11/2022

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2022
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2023 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de