Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dänemark, Aalborg: Bekanntmachung vergebener Aufträge

06/12/2019

  
S236
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Aalborg: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 236-579676

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Aalborg Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 29189420
Postanschrift: Danmarksgade 19
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK05
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Louise Thorup Frederiksen
E-Mail: loft@aalborg.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.aalborg.dk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Renovering af skole

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole – totalrådgivning

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Projektet omfatter ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole som vil sætte sit tydelige spor på hele skolen, og danne en helt ny ramme for læring i tråd med skolens vision og pædagogiske praksis.

Skolens samlede bruttoareal inkl. svømmehal og idrætshal er ca. 11 655 m2 og det område der skal moderniseres på ca. 6 740 m2 fordelt på kælder, stue og 1. sal. Ombygningen og modernisering skal bl.a. indeholde nye rummøbler, renovering af overflader, nye og renoverede toiletter, renovering af faglokaler og etablering af ventilationsanlæg mv.

Der er gennemført en grundig brugerproces med repræsentanter fra skolen som har resulteret i et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget danner udgangspunktet for den videre bearbejdning.

Gl. Lindholm skole vil være i drift under ombygningen og moderniseringen af skolen, hvorfor byggestyringen og byggeledelsen har stor betydning i dette projekt.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 2 046 800.00 DKK

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: DK05

Hauptort der Ausführung:

Lindholm

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Gl. Lindholm Skole er en 2-3 sporede folkeskole med ca. 630 elever hvor klassetrinene spænder fra 0.- 9. klasse. Udover de almindelige klasser er der specialklasserne I (Indlæringsvanskeligheder) med ca. 30 elever og L (Tilknytningsforstyrrede elever) med ca. 39 elever hvor der skal tages hensyn til meget forskellige behov. I alt er der ansat ca. 65 lærere og 30 personer i forbindelse med Skolefritidsordning (Herefter DUS).

Bygningerne på Gl. Lindholm Skole indeholder herudover, DUS for 0.-3. klasse med 3 underafdelinger, der hver har ca. 75 børn, svømmehal, gymnastikforeninger, fodboldklub og andre sportsaktiviteter.

Ved gennemførelse af totalrådgiverudbuddet ønsker Aalborg Kommune at finde en totalrådgiver, som kan forestå udarbejdelsen, gennemførelse og færdiggørelse af projektet til ombygning og modernisering af Gl. Lindholm Skole. Totalrådgiveren skal udarbejde projektforslag og hovedprojekt på baggrund af det udarbejde dispositionsforslag som er en del af udbudsmaterialet. Herudover skal totalrådgiveren varetage projektering, brugerinvolvering, udbud i hovedentreprise og separat udbud på inventar, fagtilsyn og byggeledelse igennem hele byggeperioden.

Gl. Lindholm skole vil være i drift under hele udførelsesfasen, hvorfor byggestyringen og byggeledelsen har stor betydning i dette projekt.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: Organisation og bemanding/CV’er / Gewichtung: 40

Qualitätskriterium – Name: Metode og proces / Gewichtung: 40

Preis – Gewichtung: 20

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Nichtoffenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 109-265564

IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

26/11/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Erik Arkitekter
Nationale Identifikationsnummer: 26656214
Postanschrift: Skibborgade 3
Ort: Ålborg
NUTS-Code: DK05
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 046 800.00 DKK

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ansøgningens form:

Ansøgningen skal afleveres digitalt på www.tenderkonnect.dk jf. afsnit I.3) og skal bestå af:

— Evt. et kort følgebrev med angivelse af navn på hovedansøger og eventuelle underrådgivere,

— Udfyldt ESPD fra ansøger og særskilte ESPD fra eventuelle underrådgivere, pdf-fil af den elektroniske ESPD må gerne vedlægges,

— Evt. bilag med en gengivelse af de referencer der er anført i ESPD’en plus billedmateriale.

Vejledning til brug af Tenderkonnect og den elektroniske ESPD findes på https://www.truelink.dk/truetender-vejledninger

Spørgsmål til prækvalifikation:

– Spørgsmål til prækvalifikationen kan stilles og vil blive besvaret på www.tenderkonnect.dk

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

04/12/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de