Startseite » Ausschreibung »

Bulgarien, Zavet: Bekanntmachung vergebener Aufträge

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Bulgarien, Zavet: Bekanntmachung vergebener Aufträge

03/06/2020

  
S106
  
Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Bulgarien-Zavet: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 106-257408

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Obshtina Zavet
Nationale Identifikationsnummer: 000505814
Postanschrift: ul. „Ludogorie“ No. 19
Ort: Zavet
NUTS-Code: BG324 Разград
Postleitzahl: 7330
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): V. Klimova — direktor direktsiya
E-Mail: zavet@zavet-bg.com
Telefon: +359 84422020
Fax: +359 84422016

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zavet-bg.com

Adresse des Beschafferprofils: http://pk.lakorda.com/profile.php?pagetype=user&profile=zavetob

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Упражняване на авторски надзор при извършването на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на… Продължава в раздел VI.3).

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката включва упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство за подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“ по проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет“. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република БЪЛГАРИЯ и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект съгласно чл. 162 от ЗУТ.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 2 987.42 BGN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BG324 Разград

Hauptort der Ausführung:

Територията на гр. Завет и офисът на изпълнителя

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на поръчката включва упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство за подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“ по проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет“. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република БЪЛГАРИЯ и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект съгласно чл. 162 от ЗУТ.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в… Продължава в раздел II.2.14).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Продължава от раздел II.2.13):… в община Завет“, подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ пo Програма за…Продължава в раздел VI.3).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти за устройствено планиране, карти, схеми, планове и др., отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Съгласно чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Предвид гореизложеното инвестиционният проект, изготвен от „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, несъмнено представлява авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 2 от ЗАПСП. Разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ предвижда, че авторският надзор по всички части е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително, като условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. С оглед на изложеното и на основание чл. 162, ал. 2 от ЗУТ и с цел закрила на правото на интелектуална собственост върху инвестиционния проект задължението за упражняване на авторски надзор следва да бъде вменено на неговия автор, а именно „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, с който Община Завет има договор № 03/27.06.2016 г. след проведена открита процедура за избор на изпълнител, публикувана в РОП под № 00485-2016-0005. Предвид това следва да се приеме, че е налице правното основание на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП, според който публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: т. 3 — поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи: буква в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, каквото е правото върху инвестиционния проект във фаза технически проект.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: АО-01-12-30

Bezeichnung des Auftrags:

Упражняване на авторски надзор при извършването на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на… Продължава в раздел VI.3).

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

26/05/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: „Инвестиционно проектиране“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 201495727
Postanschrift: ул. „Любен Каравелов“ № 31, ет. 2
Ort: Шумен
NUTS-Code: BG333 Шумен
Postleitzahl: 9700
Land: Bulgarien
E-Mail: zlatevd@abv.bg
Telefon: +359 54800477
Fax: +359 54800477

Internet-Adresse: http://www.zavet-bg.com

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 987.42 BGN

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 987.42 BGN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължава от раздел II.1.1):… енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет“, подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от 28.11.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014—2020 г.

Продължава от раздел II.2.14):… развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по ДБФП № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от 28.11.2019 г.

Продължава от раздел V:…енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет“, подобект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от 28.11.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014—2020 г.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 9884070
Fax: +359 9807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

01/06/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 8
Ausgabe
8.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de