Startseite » Ausschreibung »

Bulgarien, Sofia: Qualification system without call for competition (2020/S 202-491797)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Bulgarien, Sofia: Qualification system without call for competition (2020/S 202-491797)

16/10/2020

  
S202

Bulgarien-Sofia: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 202-491797

Bekanntmachung eines Qualifizierungssystems – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: „KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
Nationale Identifikationsnummer: 130020522
Postanschrift: bul. „Sitnyakovo“ No. 48, et. 9
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG БЪЛГАРИЯ
Postleitzahl: 1505
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Iliana Semova Zhelyazkova
E-Mail: iliana.zhelyazkova@contourglobal.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.contourglobal.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/14843

I.3)Kommunikation

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/85549

I.6)Haupttätigkeit(en)

Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Проектиране на техническо решение за модификация на СОИ 1 и 2 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ и доставка на оборудване

Referenznummer der Bekanntmachung: 81-141-20

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BG4 ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

Hauptort der Ausführung:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово 6294, обл. Стара Загора

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Проектиране на техническо решение за модификация на сяроочистващи инсталации (СОИ) 1 и 2 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ и доставка на оборудване с цел повишаване на ефективността на СОИ 1 и 2 и привеждането на СОИ 1 и 2 в съответствие с най-добри налични техники и комплексно разрешително (НДНТ и КР).

Проектът включва проектиране и доставка на оборудване, и по-специфично:

— запознаване с устройството на СОИ 1 и 2,

— запознаване с работните режими на СОИ 1 и 2, чрез преглеждане на реални оперативни данни и оперативни инструкции както и посещение в централата,

— изработване на компютърен модел на СОИ 1 и 2 (изчислителен динамичен хидравличен модел, Computational Fluid Dynamics model, CFD), верифициран с оперативни данни от централата и чрез допълнителни изпитания, ако се налага,

— проектиране на технически решения за повишаване на ефективността на СОИ чрез оптимизиране не потока димен газ и оптимизиране на подаването на сурова варовикова суспензия

— доставка оборудване съгласно изготвения проект,

— надзор по време на инсталация на доставеното оборудване,

— пускане в експлоатация.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Preis

II.2.8)Dauer der Gültigkeit des Qualifizierungssystems

Beginn: 14/10/2020

Ende: 31/12/2024

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.9)Qualifizierung für das System

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

Кандидатът трябва да е изпълнил най-малко три (3) проекта за оптимизация на потока на димен газ в сероочистващи инсталации, прилагащи мокър варовиков/варов метод с принудителна оксидация, чрез инсталиране на модули с перфорирано дъно (решетки) и чрез промяна на разположението и/или типа на разпръскващите дюзи. Дейностите трябва да са успешно изпълнени през последните 3 години. Кандидатът може да използва референции от дейности, включващи модификация на потока на димен газ само чрез инсталиране на модул с перфорирано дъно (решетки) или само чрез промяна на разположението и/или типа на разпръскващите дюзи, но общо представените референциите трябва да покриват гореспоменатото изискване. Проектите трябва да са изпълнени от кандидата като проектант и доставчик на оборудване или като проектант, доставчик и изпълнител.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

Доказва се с списък на дейностите, които са идентични или сходни по предмет с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на извършените дейности. Успешното изпълнение на проектите трябва да бъде доказано с референтно писмо от възложителя (клиента) и/или подписан сертификат за условно приемане. Име и валидни данни за контакт на представител на възложителя/клиента трябва да бъдат посочени.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

От изпълнените проекти най-малко 2 (два) да са в сeроочистващи инсталации, работещи в топлоелектрически централи, изгарящи лигнитни въглища. Референтните проекти в топлоелектрически централи, изгарящи лигнитни въглища, трябва да отговарят едновременно на следните критерии:

— концентрация на SO2 във входящия димен газ, равна или по-висока от 10 000 mg/Nm3 (сух газ при 6 % O2),

— дебит на димните газове на входа на сeроочистващата инсталация, равен или по-голям от 1 700 000 Nm3/h (влажен газ),

— степен на очистване на SOx, равна или по-висока от 97 %, или концентрация на SO2 в чистия димен газ, по-ниска от 130 mg/Nm3 (сух газ при 6 % O2),

— концентрация на ФПЧ в димния газ след сeроочистващата инсталация, по-ниска от 10 mg/Nm3 (сух газ при 6 % O2).

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

Доказва се с списък на дейностите, които са идентични или сходни по предмет с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на извършените дейности. Успешното изпълнение на проектите трябва да бъде доказано с референтно писмо от възложителя (клиента) и/или подписан сертификат за условно приемане. Име и валидни данни за контакт на представител на възложителя/клиента трябва да бъдат посочени.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

Кандидатът трябва да е реализирал за последните 3 пълни финансови години общ оборот от минимум 5 000 000 EUR.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

Кандидатите представят справка за общия оборот за последните 3 години в съответствие с изискванията за необходим оборот. Данните се попълват в ЕЕДОП.

Anforderungen, die die Wirtschaftsteilnehmer im Hinblick auf ihre Qualifikation erfüllen müssen:

Кандидатът да прилага система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 или еквивалент.

Methoden, mit denen die Erfüllung der einzelnen Anforderungen überprüft wird:

Кандидатът да представи копие от валиден сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалентен.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Bulgarisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Стопанските субекти могат да подават заявление за участие в квалификационната система по всяко време в срока на действие на квалификационната система. Получените заявления се регистрират автоматично с входящ номер в регистъра на АОП в ЦАИС и се разглеждат от назначена комисия. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

13/10/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 10
Ausgabe
10.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de