Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Bulgarien, Dryanovo: Bekanntmachung vergebener Aufträge

14/03/2019

  
S52
  
– – Dienstleistungen – Bekanntmachung über vergebene Aufträge – Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Bulgarien-Dryanovo: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 052-119905

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Obshtina Dryanovo
000215729
ul. „Bacho Kiro“ No. 19
Dryanovo
5370
Bulgarien
Kontaktstelle(n): inzh. Plamen Penchev
Telefon: +359 67672350
E-Mail: penchev@dryanovo.bg
Fax: +359 67674303
NUTS-Code: BG322

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dryanovo.bg

Adresse des Beschafferprofils: http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=mnuqHkRc5pc%3d

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Авторски надзор по време на строителството „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събираните биоотпадъци от община Дряново и довеждаща инфраструктура“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката е осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събираните биоотпадъци от община Дряново и довеждаща инфраструктура“.

Цел — съгласно изискванията на чл. 162 от ЗУТ, с цел осигуряване на успешно изпълнение на проектите и подписване на актове и протоколи от проектанта/тите за изпълнение на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2/31.7.20103 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съгласуване на екзекутивите, изготвени от строителя. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на техническите проекти, както и да дава указания по време на изпълнението.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 30 000.00 BGN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BG322

Hauptort der Ausführung:

гр. Дряново

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събираните биоотпадъци от община Дряново и довеждаща инфраструктура“

II.2.5)Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium – Name: не / Gewichtung: 0

Preis – Gewichtung: 0

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

“Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събр

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона авторското право и сродните му права (ЗАПСП) обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Според чл. 2 от ЗАПСП авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Инвестиционните проекти са изготвени от „Алфа-М-98“ ЕООД с ЕИК 107051411. Предвид изложеното по-горе несъмнено изготвените от „Алфа-М-98“ ЕООД проекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП. С оглед на изложеното дотук на основание чл. 162, ал. 2 от ЗУТ и с цел закрила на правото на интелектуална собственост върху инвестиционните проекти задължението за осъществяването на авторския надзор следва да бъде вменено на неговите автори — физическите лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност, представлявани от„Алфа-М-98“ ЕООД с ЕИК 107051411. В тази връзка следва да се приеме, че е налице правното основание по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), което задължава възложителя да проведе процедура на възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без предварително обявление в случаите на опасност от нарушаване на авторски права или други права на интелектуална собственост или изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт, каквото е авторското права върху инвестиционен проект. Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторският надзор се упражнява от проектанта (физическо лице), като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. По тази причина възлагането на настоящата поръчка на други лица, различни от проектантите (физически лица) на конкретните проекти, би довело до нарушаване на авторските им права. Това налага възлагането на обществената поръчка да се извърши чрез процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 100

Bezeichnung des Auftrags:

Авторски надзор по време на строителството за обект „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събираните биоотпадъци от община Дряново и довеждаща инфраструктура“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

12/03/2019

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

„Алфа-М-98“ ЕООД
107051411
бул. „Могильов“ № 84, ет. 11
Габрово
5300
Bulgarien
Telefon: +359 878934383
E-Mail: alfa_m_eood@abv.bg
Fax: +359 878934383
NUTS-Code: BG322

Internet-Adresse: www.alfa_m_eood.bg

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 30 000.00 BGN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

12/03/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 5
Ausgabe
5.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de