Startseite » Ausschreibung »

Bulgarien, Byala: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 150-368301)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Bulgarien, Byala: Bekanntmachung vergebener Aufträge (2020/S 150-368301)

05/08/2020

  
S150

Bulgarien-Byala: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 150-368301

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Obshtina Byala
Nationale Identifikationsnummer: 000530493
Postanschrift: pl. „Ekzarh Yosif I“ No. 1
Ort: Byala
NUTS-Code: BG323 Русе
Postleitzahl: 7100
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vanya Minkova — glaven yuriskonsult
E-Mail: byala.rs@byala.bg
Telefon: +359 81772020
Fax: +359 81774634

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://byala.bg/home/

Adresse des Beschafferprofils: https://byala-rse.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?hidemenu=y

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по проект „Консервация и реставрация на м

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

В обхвата на услугата по настоящата поръчка е включено изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта по проект „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в община Бяла“. Обектът е недвижима ценност на културното наследство с национално значение, фигуриращ под номер 4 в списъка на недвижимите културни ценности с национално значение, на територията на област Русе на Министерство на културата. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република БЪЛГАРИЯ и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ.

II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)

Wert ohne MwSt.: 185 900.00 BGN

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

71220000 Architekturentwurf

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BG323 Русе

Hauptort der Ausführung:

Община Бяла, офис/и на изпълнителя и възложителя

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В обхвата на услугата по настоящата поръчка е включено изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекта по проект: „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в община Бяла“. Обектът е недвижима ценност на културното наследство с национално значение, фигуриращ под номер 4 в списъка на недвижимите културни ценности с национално значение, на територията на област Русе на Министерство на културата. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще упражнява авторски надзор по смисъла на ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на приложимата нормативна уредба в Република БЪЛГАРИЯ и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение. Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект съгласно чл.162, ал. 2 от ЗУТ и съгласно посоченото в Техническата спецификация и договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz:

Поръчката се финансира по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-6.002-„Развитие на туристически атракции“ по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ от ОПРР 2014—2020 г.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)

  • Die Bauleistungen/Lieferungen/Dienstleistungen können aus folgenden Gründen nur von einem bestimmten Wirtschaftsteilnehmer ausgeführt werden:
    • aufgrund des Schutzes von ausschließlichen Rechten einschließlich Rechten des geistigen Eigentums
Erläuterung:

Наст. общ. поръчка е проведена на осн. чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ във вр. с чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП. Съгл. разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творч. дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обект. форма, като одобрени архит. проекти, одобрени проекти за устройствено планиране, карти, схеми, планове и др., отнасящи се до архитектурата, територ. устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Според чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП авторът има изключ. право да използва създаденото от него произведение. В чл. 18, ал. 2, т. 8 от същия закон като „използване“ се определя преработката и синхронизацията на произведението, като за преработка се счита и приспособяването и внасянето на всякакъв вид промени в произведението, както и изпол. на произведението за създ. на ново, производно от него произведение. В тази вр. следва да се приеме, че разработването на проекта във фаза технически следва да се реализира от неговия автор. Разпоредбата на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ предвижда, че авторският надзор по всички части е задълж. за всички строежи от първа до пета категория вкл., като условията и редът за осъщ. на авторски надзор по време на строителството се определят с наредбата по чл. 169, ал. 4 от ЗУТ и въз основа договор между възложителя и проектанта. С оглед на изложеното и на осн. чл. 162, ал. 2 от ЗУТ и с цел закрила на правото на интелектуална собственост върху инвестиц. проект във фаза „технически“ задължението за упр. на авторски надзор следва да бъде вменено на техния автор, а именно „Инжпроект“ ООД, с който Община Бяла има договор № Д-49/20.02.2018 г. за изработване на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла и подобряване на инфраструктура и туристическия достъп. Според чл. 19, ал. 1 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиц. проекти техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект. Посочената разпоредба предопределя за изпълнител на следв. фаза на проектиране да се избира лицето, изготвило идейния проект за същия обект.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Д-153

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:

15/07/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: „Инжпроект“ ООД
Nationale Identifikationsnummer: 123652571
Postanschrift: район „Лозенец“, бул. „Джеймс Баучер“ № 71
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: engproject_sf@tracebg.com
Telefon: +359 885538866
Fax: +359 24262153

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 185 900.00 BGN

V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Пълното наименование на поръчката, посочено в т. II.1.1), е: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ въз основа на изработен и одобрен идеен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по проект „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето в община Бяла“ по процедура № BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.“.

2. На основание чл. 65, ал. 2 от ППЗОП във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП договорът е сключен след влизане в сила на решение № Р- 15/15.05.2020 г. на кмета на община Бяла за откриване на процедурата с носителя на авторското право „Инжпроект“ ООД, ЕИК 123652571.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

31/07/2020

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2020

Anzeige:
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild md 9
Ausgabe
9.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de