Startseite »

Bulgarien, Burgas: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2022/S 098-271984)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Bulgarien, Burgas: Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit (2022/S 098-271984)

20/05/2022

  
S98

Bulgarien-Burgas: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2022/S 098-271984

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: OBShtINA BURGAS
Nationale Identifikationsnummer: 000056814
Postanschrift: ul. Aleksandrovska No. 26
Ort: gr. Burgas
NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas
Postleitzahl: 8000
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Mariya Zlateva
E-Mail: m.zlateva@burgas.bg
Telefon: +359 56907269
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.burgas.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/16058

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Изготвяне на технически инвестиционен проект,изграждане на паметник на Александър Георгиев–Коджакафалията в УПИ II, кв. 139, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с ид.07079.611.304 по КК на гр. Бургас.“

Referenznummer der Bekanntmachung: 93-ОП20-61

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas

Hauptort der Ausführung:

гр. Бургас

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

„Изготвяне на технически инвестиционен проект, изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията в УПИ II, кв. 139, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.304 по КК на гр. Бургас.“

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Tagen: 180

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 42827

Bezeichnung des Auftrags:

Изготвяне на технически инвестиционен проект,изграждане на паметник на Александър Георгиев-Коджакафалията в УПИ II, кв. 139, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с ид. 07079.611.304 по КК на гр. Бургас.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:

02/10/2020

V.2.2)Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: РАДОСТИН АПОСТОЛОВ ДАМАСКОВ
Nationale Identifikationsnummer: 102812784
Postanschrift: ул. "Георги Сава Раковски" № 49
Ort: Бургас
NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas
Postleitzahl: 8000
Land: Bulgarien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: 97 500.00 BGN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

допълнително споразумение №93-ОП20-61/6/10.05.2022г. Към договор №93-ОП20-61/4/02.10.2020г.

Срок на договора: “(1)Срок за изготвяне на технически инвестиционен проект 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора. (2) Срок за изграждане на паметника – 120 (сто и двадесет) календарни дни. (3) Срокът на договора спира да тече за периода от предаването на техническият инвестиционен проект и приемането му без забележки от страна на Възложителя до получаване на съгласувателно становище от Министерство на културата и откриването на строителната площадка за стартиране на изпълнението на изграждане на паметника. (4) Срокът за изграждане и монтаж започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложе ние № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строе жа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).“

Продължава от раздел VII.2.2) Причини за изменение – изграждането на паметника, както и стойността за благоустрояване и озеленяване, описана в чл. З, ал. 1 от цитирания по- горе договор.

Увеличението на стойността не надхвърля 50 на сто от стойността на основния договор, както и не води до промяна на предмета на договора.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване по чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

17/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas

Hauptort der Ausführung:

гр. Бургас

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Изготвяне на технически инвестиционен проект, изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията в УПИ II, кв. 139, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.304 по КК на гр. Бургас.“

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Tagen: 180

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 97 500.00 BGN

VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: РАДОСТИН АПОСТОЛОВ ДАМАСКОВ
Nationale Identifikationsnummer: 102812784
Postanschrift: ул. "Георги Сава Раковски" № 49
Ort: Бургас
NUTS-Code: BG341 Бургас / Burgas
Postleitzahl: 8000
Land: Bulgarien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Съгласно допълнително споразумение №93-ОП20-61/6/10.05.2022г. се регламентират следните промени към договор №93-ОП20-61/4/02.10.2020г.:“ в Раздел III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Общата стойност на договора е в размер на 142332,47 лв. без включен ДДС или 170798,96 лв. с вкл. ДДС, съгласно приложените Ценово предложение на участника, определен за изпълнител, както е формирана като сбор от: Цена за изготвяне технически инвестиционен проект на 6500 (шест хиляди и петстотин лева) лв. без вкл. ДДС или 7800(седем хиляди и осемстотин)лв. с вкл. ДДС, Цена за изграждане на паметника 117 499,50лв. без вкл. ДДС или 140999,40лв. с вкл.

ДДС, Цена за благоустрояване и озеленяване – 18332,97лв. бе з вкл. ДДС или 21999,95 лв. с ДДС.“ Всички останали клаузи на договора остават без изменение .

VII.2.2)Gründe für die Änderung

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

На основание чл. 116, ал. 1, т. З от ЗОП(Закон за обществените поръчки),съгласно писмо №93-ОП20-61 /5/22.02.2022г. от Изпълнителя, поради следната причина: -повишените цени на суровините и материалите , необходими за изграждане на паметника, предмет на описаната процедура.

Представена е нова количествено стойностна сметка с описана стойност на оскъпяването: -стойността за изграждане на паметника се увеличава с 39 166,50 лв. без вкл. ДДС или 46999,80лв. с ДДС. -стойността за благоустрояване и озеленяване се увеличава с 5665,97лв. или 6799,16лв. с ДДС.

Повишените цени на материалите, в това число бронза, необходими за изграждане па паметника са обстоятелства възникнали след сключването на договора,които не са могли да бъдат предвидени при полагане па дължимата грижа и същите не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, поради което страните изменят стойността, касаеща-Продължава в раздел VI:Допълнителна информация

VII.2.3)Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 97 500.00 BGN

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 142 332.47 BGN

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2022

arcguide Sonderausgabe 2021
Projekte
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung S1
Ausgabe
S1.2022 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de