Startseite » Allgemein »

Belgien, Opwijk: Auftragsbekanntmachung (2021/S 187-486998)

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Belgien, Opwijk: Auftragsbekanntmachung (2021/S 187-486998)

27/09/2021

  
S187

Belgien-Opwijk: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2021/S 187-486998

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Gemeente Opwijk
Nationale Identifikationsnummer: GEM
Postanschrift: Ringlaan 20
Ort: Opwijk
NUTS-Code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postleitzahl: 1745
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Mevrouw Heidi Weyne
E-Mail: heidi.weyne@opwijk.be
Telefon: +32 52365155
Fax: +32 52365102
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.opwijk.be

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/548/1X/2021

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aanstellen van een ontwerpteam voor opmaak van het masterplan ‚Bronnengebied Opwijk‘ + masterplan ‚Site Vetweyde‘ en technische trajectbegeleiding site Vetweyde

Referenznummer der Bekanntmachung: Infr_2021_013

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde

Hauptort der Ausführung:

diverse locaties

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Aanstellen van een ontwerpteam met een drieledige opdracht :

1/ Opmaak ‘Masterplan Bronnengebied’

2/ Opmaak ‘Masterplan Vetweyde’

3/ Technische trajectbegeleiding voor de sportinfrastructuur op de site ‘Vetweyde’.

Toelichting:

Deze drieledige opdracht kan als volgt omschreven worden :

1/ Opmaak ‘Masterplan Bronnengebied’ (macroschaal)

Samenstellen van een deskundig team dat instaat voor het opmaken van een masterplan waarbij de ambities van de gemeente Opwijk, samen met een ruimtelijke analyse en ontwerpend onderzoek resulteren in een gebiedsvisie en het daaraan gekoppelde actieprogramma. Bedoeling is om in overleg met verschillende stakeholders te komen tot de opmaak van een ontwikkelingsvisie en -strategie met daaraan gekoppeld een actieprogramma met concrete acties en/of projecten, beleidsmatige ingrepen en de communicatiestrategie die nodig is voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het Bronnengebied en het profileren en uitdragen van dit gebied als een sterk, samenhangend geheel. Hierbij dienen doelstellingen geformuleerd en verfijnd te worden die inzetten op natuur, klimaat, functionele en recreatieve mobiliteit, landbouw, recreatie en educatie.

2/ Opmaak ‘Masterplan Vetweyde’ (mesoschaal)

Binnen het masterplan Bronnengebied dient een recreatieve en indien mogelijk ook educatieve ontwikkelingspool te worden gecreëerd op de site Vetweyde. Hierbij wordt binnen het totaalconcept ingezoomd op het recreatieve en sportieve aspect, maar zonder de uitgezette lijnen van het masterplan Bronnengebied uit het oog te verliezen.

Er dient plaats en context te worden gecreëerd voor indoor- en outdoor sportactiviteiten, zowel via een nieuwe gemeentelijke sporthal, als voor in- en outdoor sportbeoefening georganiseerd door verenigingen die niet terecht kunnen in de gemeentelijke sporthal.

Daarbij aansluitend dienen ondersteunende functies voorzien te worden op vlak van mobiliteit (parking, fietsstelplaats, bewegwijzering, … ) en mogelijkheden voor de niet-georganiseerde sporter, voor spel en beleving van facetten gelinkt aan de visie die geponeerd wordt vanuit het masterplan Bronnengebied.

– Het opmaken van het inrichtingsplan voor de site (inclusief toekomstige functies)

– De coördinatie van/met het ontwerpteam onderling

– De coördinatie en overleg met verschillende projectpartners

3/ Technische trajectbegeleiding voor de sportinfrastructuur op de site ‘Vetweyde’. (microschaal)

Op de site Vetweyde wordt nogmaals verder ingezoomd naar de lokale ontwikkeling van nieuwe gemeentelijke sportinfrastructuur, waarbij een nieuwe sporthal fungeert als spil.

De technisch trajectbegeleider staat in voor (niet-limitatief) :

– Begeleiding bij de opmaak van het Programma van Eisen, bestaande uit programma-eisen/functionele eisen, architecturale eisen, prestatie-eisen.

– Onderzoek naar de opportuniteiten van een PPS-constructie en advisering hierover aan het college van burgemeester en schepenen

– Het opmaken van een haalbaarheidsstudie van het Programma van eisen, op vlak van stedenbouw, budget, timing, ruimtelijke en visuele aspecten

– Marktverkenning

– Het onderzoek naar mogelijke subsidiëringen voor de drie schaalniveaus en begeleiding bij het indienen van subsidieaanvragen en opvolgen van (potentiële) subsidiedossiers.

– Opstellen van een participatie- en communicatieplan met de doelgroepen en stakeholders

– Het opstellen van een PPS-bestek, dan wel een bestek tot het aanstellen van een ontwerpteam als zou blijken dat dit de meest opportune keuze zou zijn.

– Bijstaan in de onderhandelingen met de weerhouden inschrijvers.

– Nazicht offertes en opmaken gunningsverslag

– Begeleiden bij en afsluiten van de eventuele PPS-overeenkomst met inbegrip van de budgettaire aspecten.

– Begeleiden van het ontwerp voor de site, met inbegrip…(zie opdrachtdocumenten)

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Qualitätskriterium – Name: Plan van aanpak / Gewichtung: 30

Qualitätskriterium – Name: Kwaliteit van het voorgestelde team / Gewichtung: 20

Qualitätskriterium – Name: Kwaliteit van de dienstverlening / Gewichtung: 20

Kostenkriterium – Name: Prijs / Gewichtung: 100

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 49

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Meer informatie ivm de uitsluitingsgronden en de nodige bewijsstukken zijn vermeld in het bestek bijgevoegd bij deze publicatie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De opdrachtnemer bewijst dat hij beschikt over de nodige verzekeringen:

– Verzekering die die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekt

– Verzekering die zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht dekt

– Verzekering die beroepsaansprakelijkheid dekt, dit voor alle leden van het ontwerpteam.

Bij de inschrijving toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt en dit voor elke onderdeel van het ontwerpteam.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Bewijs verzekering arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid voor de leden van het ontwerpteam.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Bewijs van inschrijving op de Tabel van de Orde van Architecten

2. Een lijst van minstens twee (2) inhoudelijk gelijkaardige studieopdrachten die betrekking hebben op het ontwerp van een masterplan dat het ontwikkelen van een ruimtelijk concept voor een ruimer gebied omvat én waarbij de klemtoon ligt op natuur, klimaat en sport en/of recreatie.

3. Een lijst van minstens twee (2) inhoudelijk gelijkaardige opdrachten van technische trajectbegeleiding voor de bouw van een sporthal.

4. De inschrijver dient aan te tonen dat hij over voldoende ervaring beschikt i.v.m. het opzetten van een PPS-constructie voor openbare besturen en de verdere opvolging/begeleiding van dergelijke projecten. Hij bezorgt een lijst van minimum twee (2) gelijkaardige opdrachten (DB, DBF, DBM of DBm).

Een referentie is geldig indien de voorlopige oplevering van de uitvoering der werken heeft plaatsgevonden in de laatste vijf (5) jaar. Deze lijst wordt aangevuld met de attesten van goede uitvoering, afgeleverd en ondertekend door de opdrachtgever van de referentieprojecten.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. De inschrijver levert dit bewijs door een uittreksels van zijn inschrijving op de Tabel van de Orde van Architecten aan te leveren

2. De minimumeisen staan vermeld in het bestek.

3. De minimumeisen staan vermeld in het bestek.

4. De minimumeisen staan vermeld in het bestek.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 08/11/2021

Ortszeit: 11:00

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Niederländisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/05/2022

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 08/11/2021

Ortszeit: 11:00

Ort:

Gemeentelijk Administratief Centrum I (vergaderzaal), Marktstraat 55 te 1745 Opwijk

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert

VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

22/09/2021

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2021

arcguide Sonderausgabe 2020
arcguide Partner
Architektenprofile
 


Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Antragsformular »


Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen? Zum Projektformular »

Ausschreibungen
Konradin Architektur
Titelbild db deutsche bauzeitung 10
Ausgabe
10.2021 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 


Architektur Infoservice
Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de