Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Belgien, Hasselt: Auftragsbekanntmachung

08/11/2019

  
S216
  
Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Belgien-Hasselt: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 216-530537

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: De Vlaamse Waterweg nv
Nationale Identifikationsnummer: 0216.173.309_16711
Postanschrift: Havenstraat 44
Ort: Hasselt
NUTS-Code: BE221
Postleitzahl: 3500
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Ir. Renate Buysse
E-Mail: bovenschelde@vlaamsewaterweg.be

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.vlaamsewaterweg.be

Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357546

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357546

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5)Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Waterbouwkundige werken en diensten

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dender te Ninove en Geraardsbergen. Vervolgstudie vernieuwing stuwsluiscomplex Pollare en vernieuwing stuwsluiscomplex Idegem

Referenznummer der Bekanntmachung: De Vlaamse Waterweg-ABS-19-034-F02_0

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

De diensten hebben betrekking op de vernieuwing van de stuwsluiscomplexen van Pollare en Idegem, i.c. het vervangen van de bestaande stuwen, het bouwen van een vispassage, het bouwen van een vaste wegbrug (enkel Idegem), het realiseren van een gebouw met technisch ruimtes, de omgevingsaanleg en alle bijhorende werken.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)

71200000

71220000

71221000

71240000

71250000

71300000

71310000

71311000

71311300

71312000

71320000

71322000

71322300

71325000

71330000

71350000

71355000

71355200

71400000

71410000

71420000

71500000

II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BE23

Hauptort der Ausführung:

Pollare en Idegem.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De diensten hebben betrekking op de vernieuwing van de stuwsluiscomplexen van Pollare en Idegem, i.c. het vervangen van de bestaande stuwen, het bouwen van een vispassage, het bouwen van een vaste wegbrug (enkel Idegem), het realiseren van een gebouw met technisch ruimtes, de omgevingsaanleg en alle bijhorende werken.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Kostenkriterium – Name: Offertebedrag / Gewichtung: 70

Kostenkriterium – Name: Plan van aanpak / Gewichtung: 30

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Tagen: 1

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zie bestek.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken (indien van toepassing), tonen de inschrijvers hun economische en financiële draagkracht aan door overlegging van het volgende document:

— een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn; de jaarlijkse omzet dient minimaal 1 200 000 EUR te bedragen,

— het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende documenten:

1) Referenties van diensten. 3 relevante (naar inhoud, omvang, […]) referenties van diensten die opgeleverd werden in de 3 jaar voorafgaand aan de publicatie van deze opdracht, waaruit de ervaring van de dienstverlener blijkt en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. De door de inschrijver opgegeven referenties moeten expertise in minimaal elk van de volgende domeinen aantonen. Elke referentie heeft betrekking op minstens één van de volgende domeinen. Alle volgende domeinen dienen gevat te zijn door het geheel van de drie referenties.

— Vaste waterbouwkundige constructies voor bevaarbare waterlopen,

— Beweegbare waterbouwkundige constructies voor bevaarbare waterlopen,

— Inrichting van het openbaar domein.

De referenties worden vergezeld van volgende informatie:

— de inhoud van de opdracht,

— het bedrag van de opdracht,

— de uitvoeringsperiode van de opdracht,

— de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht,

— of de diensten werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht,

— een attest van goede uitvoering

In geval van diensten voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de inschrijver zelf.

De inschrijver geeft niet meer dan drie referenties in totaal op.

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.

2) Studie- en beroepskwalificaties Een lijst van de studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener dat kan worden ingezet voor het uitvoeren van de opdracht. In deze lijst worden de namen, de studie- en beroepskwalificaties en de ervaring van de betrokken personen opgesomd. De dienstverlener dient aan te tonen, a.d.h.v. de diploma’s, dat hij minstens beschikt over de volgende profielen:

— 3 ingenieurs bouwkunde, waarvan minstens 2 burgerlijk ingenieurs bouwkunde,

— 1 (ingenieur) architect,

— 1 landschapsarchitect,

— 1 burgerlijk ingenieur elektromechanica,

— 2 masters die affiniteit hebben met de niet-bouwkundige of niet-elektromechanische aspecten van de opdracht.

De technische bekwaamheid wordt gestaafd a.d.h.v. max. 40 pagina’s, incl. bijlagen. De documenten worden opgemaakt in een voldoende grote lettergrootte (niet kleiner dan Arial pt. 10).

De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de offerte.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor ten aanzien van de opgegeven referentielijst van uitgevoerde opdrachten rekening te houden met haar eigen ervaring met de betrokken kandidaat/inschrijver alsook onderzoek te verrichten betreffende de opdrachten, die de kandidaat/inschrijver bij andere entiteiten heeft verricht.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 10/12/2019

Ortszeit: 09:30

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Niederländisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 10/12/2019

Ortszeit: 09:30

Ort:

Merelbeke

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

— Uitvoeringstermijn: zie bestek,

— Vanaf 1.1.2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier (e-facturen in xml-formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing,

— Bij toepassing van art. 42, §1, 2o Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen,

— De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris.

Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-Tendering.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf-bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op: http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek,

— De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA, waarvan het in te vullen model als bijlage bij het bestek wordt gevoegd, bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

De huidige binnen opdracht 16EGGE1641 opgemaakte documenten zijn ter inzage bij de aanbestedende overheid.

Er dient voor het inkijken van de documenten via e-mail (gunther.vandenberghe@vlaamsewaterweg.be) een afspraak gemaakt te worden. Afspraken dienen gemaakt te worden voor 15.11.2019, de documenten dienen ingekeken te worden voor 30.11.2019.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Ort: Brussel
Land: Belgien

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

04/11/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild db deutsche bauzeitung 2
Ausgabe
2.2020 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de