Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen Belgien, Hamme: Auftragsbekanntmachung - arcguide.de

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Belgien, Hamme: Auftragsbekanntmachung

Anzeige:
11/01/2019

  
S8
  
– – Dienstleistungen – Auftragsbekanntmachung – Offenes Verfahren 

Belgien-Hamme: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 008-014469

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen

Gemeente Hamme
Marktplein 1
Hamme
9220
Belgien
Telefon: +32 52475511
E-Mail: communicatie@hamme.be
NUTS-Code: BE232

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.hamme.be

I.1)Name und Adressen

Stadsbestuur Dendermonde
Fr. Courtensstraat 11
Dendermonde
9200
Belgien
E-Mail: stadsbestuur@dendermonde.be
NUTS-Code: BE232

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dendermonde.be

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung

I.3)Kommunikation

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1162/AO/2018

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:

Afdeling Gemeentewerken
Markt 1
Hamme
9220
Belgien
Kontaktstelle(n): De heer Bart Peeters
Telefon: +32 52475570
E-Mail: bpe@hamme.be
NUTS-Code: BE

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.hamme.be

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers

Regional- oder Kommunalbehörde

I.5)Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat – Denstraat – Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken

Referenznummer der Bekanntmachung: 39

II.1.2)CPV-Code Hauptteil

71000000

II.1.3)Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zie II.2.4

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort

NUTS-Code: BE232

Hauptort der Ausführung:

Smidsestraat – Denstraat – Hebbestraat

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Deze opdracht betreft de studie en het ontwerp voor de aanleg van fietspaden en rioleringen in de Smidsestraat – Denstraat – Hebbestraat te Dendermonde en Hamme. Ook de rijwegen en voetpaden dienen vernieuwd en heringericht te worden met aandacht voor verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte.

De fietspaden worden ontworpen volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25.1.2013 en latere wijzigingen en het reglement van de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) en latere wijzigingen).

De rioleringen worden ontworpen volgens de voorwaarden betreffende de subsidiëring van werken tot bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (besluit van Vlaamse Regering van 5.5.2017 en latere wijzigingen).

De woningen, die lozen in de nieuwe riolering, dienen optimaal afgekoppeld te worden. Hiervoor dienen afkoppelingsstudies uitgevoerd te worden.

Ook dienen er waar nodig rooilijn- en onteigeningsplannen opgemaakt te worden en een projectnota m.b.t. onteigening.

De totale lengte bedraagt circa 3 010 m waarvan circa 1 470 m op grondgebied Dendermonde en circa 1 540 m op grondgebied Hamme.

Als eerste fase zal een aanbestedingsdossier uitgewerkt worden zonder betoelaging voor de aanleg van een bijkomend fietspad aan de noordzijde van de Denstraat ten oosten en westen van de N41 te Dendermonde. De oversteken dienen dan uitgewerkt te worden met aandacht voor verkeersveiligheid. De aansluiting op de gewestweg N41 dient ontworpen te worden in overleg met het Vlaamse gewest.

De juiste afbakening van de projectzone van de eerste fase zal bepaald worden tijdens het ontwerp van deze fase op basis van technische en verkeerskundige gegevens en op basis van de opmerkingen van de subsidiërende overheden. De lengte bevat circa 300 m op grondgebied Dendermonde. Deze fase dient maximaal te passen in de eindvisie van de totale herinrichting van het volledige project.

De uitvoering van de werken op het volledige tracé wordt indicatief geraamd op ca. 5 841 000 EUR exclusief btw inclusief de werken in fase 1. De uitvoering van de werken van fase 1 wordt indicatief geraamd op ca 150 000 EUR exclusief btw. Voor de bepaling van het ereloon voor het ontwerp en de leiding van de werken in fase 1 zal de opgegeven aanpassingscoëfficient in het offerteformulier toegepast worden op het KVIV-tarief dat van toepassing is op het uitvoeringsbedrag van fase 1.

De vermelding van deze bedragen in dit bestek en de opmetingstaat gebeurt op basis van een voorlopige inschatting zonder studie van de technische gegevens en kan geen aanleiding geven tot latere betwistingen en schadeclaims inzake de bepaling van het ereloon indien het bedrag van de eindafrekening van de saneringswerken in belangrijke mate afwijkt van de indicatieve raming. In het inschrijvingsbiljet van de offerte is het indicatieve ramingsbedrag van ca 5 841 000 EUR exclusief btw voorlopig gebruikt als basis om de opdracht te kunnen gunnen. De effectieve verrekening van het ereloon zal gebeuren op basis van het bedrag van de eindafrekening van de werken.

II.2.5)Zuschlagskriterien

Die nachstehenden Kriterien

Preis

II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Laufzeit in Monaten: 36

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11)Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De dienstverlener dient zijn financiële en economische draagkracht aan te tonen door voor de gunning van de opdracht de volgende documenten aan het stadsbestuur te bezorgen: een certificaat, opgesteld door een bedrijfsrevisor of een erkend account, waaruit de jaaromzet blijkt aan erelonen van de inschrijver over de laatste, 3 boekjaren

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Om geselecteerd te worden voor deze opdracht moet de inschrijver minimum een jaaromzet van 700.000 EUR exclusief btw gerealiseerd hebben per boekjaar in 2015 en 2016 en 2017.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. A. Studie- en beroepskwalificaties

Ten einde de bekwaamheid inzake studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd:

— de lijst van de werknemers en hun functie

— een kopie van het diploma van de verantwoordelijke ingenieur voor de leiding van het project en van de verkeersdeskundige

— het curriculum vitae van de verantwoordelijke ingenieur voor de leiding van het project alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2015 en 2016 en 2017

— het curriculum vitae van de verkeersdeskundige van het project alsook de lijst van de projecten waaraan hij/zij heeft meegewerkt in 2015 en 2016 en 2017

Indien nodig kan het opdrachtgevend bestuur contactpersonen opvragen, die de ervaring en de deskundigheid van de opgegeven medewerker kunnen bevestigen. Uit de ingediende documenten moet blijken dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden om geselecteerd te worden.

Inschrijvingen zonder de bijgevoegde lijst van de werknemers of met ontbrekende, bijhorende documenten worden als nietig beschouwd. Na het indienen van de inschrijving kunnen geen bescheiden meer ingediend worden.

2. B.1. Diensten voor het ontwerp en werftoezicht van wegen- en rioleringsdossiers (De inschrijver dient cumulatief te voldoen aan alle voorwaarden vermeld onder B.1. en B.2.)

Ten einde de bekwaamheid inzake uitgevoerde diensten m.b.t. ontwerp en toezicht van wegen- en rioleringsdossiers van de dienstverlener na te gaan moeten bij de offerte volgende documenten worden bijgevoegd:

— een lijst van 3 referentieprojecten in opdracht van een openbaar bestuur waarbij bij minstens 1 project een RIO-toelage volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari 2002 en zijn latere wijzigingen m.b.t. de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen werd bekomen van de Vlaamse milieumaatschappij en waarbij bij minstens 1 project de wegen, fietspaden en voetpaden ontworpen zijn met een speciale aandacht voor verkeersveiligheid en – leefbaarheid en voor de kwaliteit van het openbaar domein en volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25.1.2013 en latere wijzigingen).

In de lijst wordt vermeld: de titel van het project, het opdrachtgevend bestuur, de datum van goedkeuring van het aanbestedingsdossier door de aanbestedende overheid, het bedrag van de raming van het aanbestedingsdossier of het bedrag van de laagste, regelmatige inschrijver bij de aanbesteding.

— Een bondige beschrijving (op maximaal 1 A4-bladzijde) van de inhoud van de 3 referentie- projecten,

— De grondplannen van de wegenis en de riolering van het aanbestedingsdossier van de 3 referentieprojecten (in pdf-formaat),

— De ondertekende verklaringen van elk opdrachtgevend bestuur waarin bevestigd wordt dat elk van de 3 referentieprojecten deskundig en zelfstandig zijn uitgevoerd. Bij elke verklaring moet een contactpersoon worden gevoegd met vermelding van naam en telefoonnummer die de inhoud van de schriftelijke verklaring kan bevestigen.

Uit de ingediende lijst met bijhorende documenten en plannen moet blijken dat de inschrijver voldoet aan de voorwaarden om geselecteerd te worden. Indien een lijst ingediend wordt met meer dan 3 referentieprojecten zullen enkel de 3 projecten in aanmerking genomen die het eerst vermeld worden op de lijst. Het is dus overbodig om lijsten met meer dan 3 projecten in te dienen inclusief de bijhorende documenten en grondplannen.

Inschrijvingen zonder de bijgevoegde lijst van 3 referentieprojecten of met ontbrekende, bijhorende documenten, grondplannen of verklaringen worden a…(zie opdrachtdocumenten)

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Om geselecteerd te kunnen worden voor de opdracht dient de ontwerper minstens te beschikken over 7 werknemers waaronder 2 burgerlijk of industrieel ingenieurs en een gediplomeerde verkeersdeskundige met een bachelor- of masterdiploma verkeerskunde of gelijkwaardig door aantoonbare ervaring en opleiding) die deel uit maken van het projectteam, dat het project van deze opdracht zal uitvoeren en begeleiden. De 2 ingenieurs alsook de verkeersdeskundige dienen elk minstens 4 jaar ervaring te hebben in het ontwerp en de begeleiding van gelijkwaardige projecten.

2. Om geselecteerd te worden voor deze opdracht moet de inschrijver 3 referentieprojecten ontworpen hebben, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Minstens 1 project betreft wegen- en rioleringswerken waarbij een RIO-toelage volgens het besluit van de Vlaamse regering van 1.2.2002 en zijn latere wijzigingen m.b.t. de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen werd bekomen van de Vlaamse milieumaatschappij en waarbij de wegen ontworpen zijn met een speciale aandacht voor verkeersveiligheid en – leefbaarheid en voor de inpassing in de ruimtelijke omgeving.

2. Minstens 1 project omvat de aanleg van fietspaden volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25.1.2013 en latere wijzigingen) en waarbij de wegen ontworpen zijn met een speciale aandacht voor verkeersveiligheid en-leefbaarheid en voor de inpassing in de ruimtelijke omgeving.

3. De omvang van de wegen- en rioleringswerken bedraagt voor elk project minimaal 1 000 000 EUR exclusief btw (bedrag van de raming van het aanbestedingsdossier of van de laagste, regelmatige inschrijver bij de aanbesteding)

4. Het aanbestedingsdossier is door het openbaar bestuur goedgekeurd tussen 1.1.2012 en 31.12.2017

3. Om geselecteerd te worden voor deze opdracht moet de inschrijver 3 referentieprojecten uitgewerkt hebben, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

— elk referentieproject bevat minstens 25 woningen

— van de 3 referentieprojecten zijn de afkoppelingdossiers (beschrijving en plan van bestaande toestand, beschrijving en plan van geplande toestand) door het opdrachtgevend bestuur goedgekeurd ter uitvoering

— 1 referentieproject is in uitvoering of is reeds uitgevoerd

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Tag: 19/02/2019

Ortszeit: 15:30

IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:

Niederländisch

IV.2.6)Bindefrist des Angebots

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/08/2019

IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Tag: 19/02/2019

Ortszeit: 15:30

Ort:

Bureel dienst gemeentewerken

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Raad van State – Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 37
Brussel (Etterbeek)
1040
Belgien

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

10/01/2019

© Europäische Union, http://ted.europa.eu, 1998-2019

Anzeige:

arcguide Partner

Ausschreibungen

Architektenprofile

Sie möchten auch Ihr Büro präsentieren und Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Antragsformular »

Sie haben bereits ein Büroprofil auf arcguide.de und möchten Ihre neuesten Projekte vorstellen?
Zum Projektformular »

Konradin Architektur

Titelbild md 3
Ausgabe
3.2019 kaufen
EINZELHEFT
ABO

 

Anzeige:

Architektur Infoservice

Vielen Dank für Ihre Bestellung!
Sie erhalten in Kürze eine Bestätigung per E-Mail.
Von Ihnen ausgesucht:
Weitere Informationen gewünscht?
Einfach neue Dokumente auswählen
und zuletzt Adresse eingeben.
Wie funktioniert der Architektur-Infoservice?
Zur Hilfeseite »
Ihre Adresse:


Die Konradin Medien GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt die Daten, die der Nutzer bei der Registrierung zum arcguide Infoservice freiwillig zur Verfügung stellt, zum Zwecke der Erfüllung dieses Nutzungsverhältnisses. Der Nutzer erhält damit Zugang zu den Dokumenten des arcguide Infoservice.
AGB
datenschutz-online@konradin.de